Machtigingsformulier

Automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Parzijde B.V.
Reaumurstraat 23
1097 RD te Amsterdam

Om per eerste dag van de maand van zijn/haar hieronder genoemde giro- of bankrekening bedragen af te schrijven welke conform de geldende huurovereenkomst aan de verhuurder verschuldigd zijn.

Belangrijk:

Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij uw bank terug te vorderen.